Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай НҮБ-ын конвенц (CEDAW) цуврал СУРГАЛТ – ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Монгол