“Суурь ойлголт гүнзгийрүүлэх« сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Монгол