“Иргэний нийгмийн эрх зүйн орчин« хэлэлцүүлгийг 2021 оны 3-р сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа.

Монгол