Хөтөлбөр

Тэргүүлэх чиглэл

Бодлого, институцын шинэчлэл

Төрийн бодлогыг хүний эрх, жендэрийн тэгш эрх, бодит ардчилал, нийгмийн шударга ёсонд нийцтэй болгоход нөлөөлөх

 • Эмэгтэйчүүдийн нүдээр чуулган
 • Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоо ба манлайллыг дээшлүүлэх- Нутгийн удирдлагад эмэгтэйчүүдийн манлайлал
 • Хүн амын бодлого, Жендэрийн тэгш эрхийг хангах үндэсний механизм зэрэг асуудлаар нөлөөллийн ажил хийх

Соёлын шинэчлэл

Хүний эрх, жендэрийн тэгш эрх, бодит ардчилал, нийгмийн шударга ёсны үнэт зүйл хэм хэмжээг эрхэмлэсэн соёлыг түгээх, нийгмийн хандлагыг өөрчлөх

 • Хүчирхийллээс ангид нийгмийг төлөвшүүлэх SASA! Аргазүй
 • Жендерийн шударга ёс ба маскулинити/эр жендер
 • Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрх, эрүүл мэнд, бэлгийн цогц боловсрол

Хөдөлгөөн өрнүүлэх

Бодлого, институцийн болон соёлын шинэчлэлд нөлөөлөх чадавх бүхий хөдөлгөөн өрнүүлэх

 • “Сургууль нийгмийг өөрчилнө!” Аюулгүй сургууль аргачлал
 • “Залуу эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой” форум
 • Иргэний нийгмийн хөгжлийг дэмжих
 • Гишүүнчлэлээ хөгжүүлэх

Байгууллагын хөгжил

Хүчтэй хөдөлгөөн өрнүүлэх чадавх бүхий сүлжээ болох

 • Зохицуулах албаны ажилтнуудыг чадавхжуулах
 • Санхүүгийн тогтолцоог бэхжүүлэх
 • Сүлжээний засаглалыг бэхжүүлэх
 • Санхүүжилтыг тогтворжуулах
Монгол